Ekipno prvenstvo v taroku

  2020 - 2022
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - ROGATEC
   
  2019
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - LAŠKO
   
  2018
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - LAŠKO
   
  2017
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - RAVNE NA KOROŠKEM
   
  2016
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - LAŠKO
   
  2015
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - LAŠKO
   
  2014
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - LAŠKO
   
  2013
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - POSTOJNA
   
  2012
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - ROGATEC
   
  2011
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - TREBNJE
   
  2010
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - OSILNICA
   
  2009
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - POSTOJNA
   
  2008
  REZULTATI EKIPNEGA PRVENSTVA V TAROKU - POSTOJNA
   
  2007
  REZULTATI 2. TURNIRJA ZA EKIPNO PRVENSTVO
  REZULTATI 1. TURNIRJA ZA EKIPNO PRVENSTVO
   
  Skupni vrstni red ekipnega prvenstva v sezoni 2007
   
   
  2006
  REZULTATI 2.TURNIRJA ZA EKIPNO PRVENSTVO - POSTOJNA
  REZULTATI 1.TURNIRJA ZA EKIPNO PRVENSTVO - IZOLA
   
  Skupni vrstni red ekipnega prvenstva v sezoni 2006
   
  2002/2003
  Skupni vrstni red ekipnega prvenstva v sezoni 2002/2003