Organi TARZ

Skupščina TARZS
 

Skupščina zveze je njen najvišji organ. V njem so zastopana društva oz. klubi s po enim predstavnikom na vsakih deset registriranih članov - igralcev. Članstvo v skupščini dobi član s podelitvijo mandata s sklepom matičnega kluba ali društva (Več>>).

Predsednik
 

PREDSEDNIK SKUPŠČINE je za dobo dveh let neposredno izvoljen izvršni organ in je hkrati predsednik ŠKIS odbora. Aktualni predsednik je g. Peter Starkl.

ŠKIS odbor (ŠO)
 

ŠKIS ODBOR je izvršni organ ZVEZE, ki ga izvoli skupščina neposredno za dve letno obdobje. ŠO šteje skupno 9 članov. Skupščina izvoli neposredno 6 članov, 2 (dva)podpredsednika in predsednika, ki je istočasno tudi predsednik Zveze. Eden od podpredsednikov obvezno vodi tekmovalne sisteme, drugi pa področje marketinga (Več>>).

Nadzorni odbor (NO)
 

Nadzorni odbor izvoli skupščina za dveletno obdobje in šteje 3 člane in 3 namestnike, ki niso člani  ŠO. NO izvoli svojega predsednika in namestnika. NO nadzira in kontrolira spoštovanje sprejetih predpisov in aktov Zveze ter finančno poslovanje. Najmanj enkrat letno  (ob zaključnem računu) pripravi skupščini pisno poročilu o svojem delu oz. ugotovitvah (Več>>).

Častno razsodišče
 

Častno razsodišče je arbitraža Zveze in šteje 3 člane, ki so izvoljeni za dobo 2 let in praviloma niso člani skupščine.
Na volitvah se izvoli tudi tri namestnike, za primer odsotnosti člana ali obravnave primera iz njegove sredine. Častnemu razsodišču je zaupana tudi naloga neposrednega disciplinskega sodnika. Člani izmed sebe izvolijo predsednika in namestnika (Več>>).

Komisija za pravila in tekmovalni sistem
  V okviru ŠO deluje 5-članska Komisija za pravila in tekmovalni sistem. Komisija vodi register članstva, pripravlja predloge pravil tekmovanj, minimalne pogoje in standarde tekmovanj, predlog Pravilnikov s področja njegovih dejavnosti in predloge tekmovalnih koledarjev, sistemov ter razpisov (Več>>).
Sodniška komisija in sodniki
  V okviru ŠO deluje 3-članska sodniška komisija. Za vsako tekmovanje v okviru Tarok zveze Slovenije pa je določen sodnik, ki mora imeti opravljen preizkus (Več>>).
Delegati
  Delegat je tista oseba, ki jo ŠO pred vsako tekmovalno sezono imenuje iz vrst članstva zveze in je glede na ugled, moralne vrline in strokovno usposobljenost ter dosedanje opravljeno delo primerna in sposobna za opravljanje te funkcije na turnirjih za DP (Seznam delegatov). Delegat mora med tekmovanjem ocenjevati potek le-tega in pripraviti poročilo o tekmovanju, zapisnik, ki vsebuje tudi rezultate, katere mu pomaga pripraviti operativni vodja tekmovanja in izjavo, ki vsebuje izjave posameznih odgovornih oseb na turnirjih.
Komisar
  Vse turnirje registrira komisar po odigranem turnirju, ko prejme od delegata poročilo kot prilogo zapisnika turnirja za posamezni nivo tekmovanja in je podpisan od vseh uradnih oseb. Njegova vloga je tudi delegiranje ostalih funkcij. Komisar je generalni sekretar TARZS.
Certificirani upravljavci računalniškega programa za izvedbo tekmovanja
  Vsako tekmovanje v okviru državnega prvenstva se vodi s posebnim programom. Tekmovanje lahko vodijo le certificirani upravljalci le-tega (Več>>).